top of page
OBHAJOBA A PORADENSTVO

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

O NÁS

V našej advokátskej kancelárii JUDr. Michal Krutek, s.r.o. v Trnave Vám poskytneme komplexný právny servis vo všetkých oblastiach práva Slovenskej republiky so zameraním na obchodné právo, občianske právo, trestné právo, právo obchodných spoločností, pracovné právo, rodinné právo, náhradu vzniknutej škody, riešenia sporov a vymáhania pohľadávok.

KONTAKT

Ďakujeme, že ste nás kontaktovali.

contact
NEPLATNOSŤ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Neplatnosť dobrovoľnej dražby predstavuje prostriedok ako sa  možno brániť proti nezákonnému postupu pri samotnej dobrovoľnej dražbe, ale aj proti nezákonnému postupu predchádzajúcemu dobrovoľnej dražbe.

AUTORIZÁCIA -PREVOD NEHNUTEĽNOSTI

Ak kupujete alebo darujete nehnuteľnosť, je potrebné sa vyvarovať zmlúv, ktorých obsah odporuje zákonu, zákon obchádza alebo pre Vás môže znamenať riziko v podobe zodpovednosti za škodu.

VÝSLUCH SVEDKA V TRESTNOM KONANÍ 

Vo všeobecnosti výsluch predstavuje procesný úkon zameraný na získanie podstatných, presných a komplexných skutočností o prešetrovanej veci. 

PLATOBNÝ ROZKAZ

Platobný rozkaz je jedným zo spôsobov rozhodnutia súdu vo veci samej, teda rozhodnutia o podanom návrhu. Zákonná úprava platobného rozkazu je obsiahnutá v ustanoveniach § 265 a nasl. Zák. č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok). 

bottom of page