OBHAJOBA A PORADENSTVO

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

AUTORIZÁCIA -PREVOD NEHNUTEĽNOSTI

 

Ak kupujete alebo darujete nehnuteľnosť, je potrebné sa vyvarovať zmlúv, ktorých obsah odporuje zákonu, zákon obchádza alebo pre Vás môže znamenať riziko v podobe zodpovednosti za škodu.

VÝSLUCH SVEDKA V TRESTNOM KONANÍ 

Vo všeobecnosti výsluch predstavuje procesný úkon zameraný na získanie podstatných, presných a komplexných skutočností o prešetrovanej veci. 

PLATOBNÝ ROZKAZ

Platobný rozkaz je jedným zo spôsobov rozhodnutia súdu vo veci samej, teda rozhodnutia o podanom návrhu. Zákonná úprava platobného rozkazu je obsiahnutá v ustanoveniach § 265 a nasl. Zák. č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok).