top of page

PLATOBNÝ ROZKAZ

Open Book

Platobný rozkaz je jedným zo spôsobov rozhodnutia súdu vo veci samej, teda rozhodnutia o podanom návrhu. Zákonná úprava platobného rozkazu je obsiahnutá v ustanoveniach § 265 a nasl. Zák. č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok). Platobný rozkaz predstavuje rozhodnutie súdu vydané v skrátenom konaní, ktoré sa zakladá len na skutočnostiach tvrdených žalobcom.

  

Civilný sporový poriadok upravuje platobný rozkaz ako formu rozhodnutia, ale neobsahuje osobitný druh konania týkajúci sa platobného rozkazu.

Na rozdiel od tradičných úprav rozhodnutí súdu, nie je vydanie platobného rozkazu príliš formálnym konaním, nakoľko výslovný návrh na vydanie platobného rozkazu nie je potrebný. Zostáva na úvahe súdu, či pri splnení ostatných formálnych predpokladov platobný rozkaz vydá alebo či na prejednanie podanej žaloby nariadi pojednávanie.

Už spomínaná menšia formálnosťrozhodovania o platobnom rozkaze spočíva tiež v skutočnosti, že napriek výslovnej požiadavke na vydanie platobného rozkazu a za splnenia všetkých podmienok jeho vydania, nemusí súd platobný rozkaz vydať a na prešetrenie nariadiť pojednávanie.

 

Platobný rozkaz nemožno aplikovať pri rozhodovaní o všetkých konaniach prejednávaných súdom, ale len pri sporových konaniach.

 

Na vydanie platobného rozkazu nie je potrebné žalobu (návrh na začatie konania pred súdom) doručiť žalovanému, nakoľko vyjadrenie žalovaného k podanej žalobe nie je pre vydanie platobného rozkazu potrebné. Postačujúcim je, ak sa žaloba doručí žalovanému spolu s platobným rozkazom.

 

Podmienky vydania platobného rozkazu:

 

  1. žaloba (návrh na vydanie platobného rozkazu) sa musí týkať zaplatenia peňažnej sumy, pričom zákon nestanovuje pre jej výšku žiadne obmedzenia,

  2. pobyt žalovaného musí byť známy a platobný rozkaz sa nesmie doručiť žalovanému do cudziny,

  3. zo skutočností uvedených v návrhu na vydanie platobného rozkazu musí vyplývať právo na priznanie peňažného plnenia, teda žalobca musí preukázať existenciu tvrdeného práva.

 

V prípade ak zo skutočností uvedených v návrhu na vydanie platobného rozkazu nemá súd za preukázanú existenciu práva alebo jeho časti, môže buď nariadiť pojednávanie v rámci ktorého bude prebiehať dokazovanie, alebo žalobcu vyzve, aby svoje tvrdenia doložil ďalšími skutočnosťami o ktoré bude možné vydanie platobného rozkazu oprieť. Ak aj napriek výzve súdu na doplnenie návrhu na vydanie platobného rozkazu, má súd rozhodujúce skutočnosti potrebné pre vydanie platobného rozkazu za sporné, ale za predpokladu, že návrh na vydanie platobného rozkazu spĺňa náležitosti žaloby podľa § 123 a nasl. , súd nariadi vec prejednať na ústnom pojednávaní.

 

Platobný rozkaz nie je možné vydať ak v návrhu na vydanie platobného rozkazu nie sú v dostatočnej miere uvedené skutkové okolnosti z ktorých by bolo možné požadované právo vyvodiť.

 

Z hore uvedeného vyplýva, že v návrhu na vydanie platobného rozkazu musia byť uvedené všetky podstatné skutkové okolnosti prípadu, z ktorý je možné vyvodiť existenciu daného práva a výšku požadovaného planenia.

 

Za situácie, že návrhom na vydanie platobného rozkazu sa žalobca domáha viacerých plnení napr. istiny v podobe dlžnej sumy, úroku z omeškania a zmluvnej pokuty, je predpokladom vydania platobného rozkazu v uvedenom prípade náležité podloženie všetkých troch tvrdených práv. Ak aspoň jedno z tvrdených práv nie je podložené v miere potrebnej na jej priznanie v platobnom rozkaze, nie je možné platobný rozkaz vydať. Zákon nepripúšťa vydanie platobného rozkazu len v časti napr. platobným rozkazom priznať istinu dlžnej sumy a na prejedanie úroku z omeškania nariadiť pojednávanie.

 

Obdobne bude súd postupovať, ak vydania platobného rozkazu sa domáhajú viacerí žalobcovia, ale existencia práva je návrhom na vydanie platobného rozkazu v dostatočnej miere preukázaná len jednému zo žalobcov. V uvedenom prípade má súd možnosť žalobcov vyzvať, aby doložili vyjadrenia alebo dôkazy, ktoré budú zakladať tvrdené právo aj ďalšieho žalobcu a po splnení tejto podmienky platobný rozkaz vydá. Naopak ak žalobcovia v potrebnej miere tvrdené právo všetkých žalobcov nepreukážu súd nariadi pojednávanie.

 

Rovnako bude súd postupovať aj v prípade, ak návrh na vydanie platobného rozkazu smeruje proti viacerým žalovaným, ale z podaného návrhu súd vyvodí existenciu povinnosti len voči jednému z nich.

 

Významným ustanovením zákona je, že platobný rozkaz je potrebné doručiť žalovanému do vlastných rúk, tak aby bolo preukázané, že sa žalovaný s jeho obsahom oboznámil. Zákon výslovne vylučuje doručenie platobného rozkazu formou náhradného doručenia. V prípade, ak sa súdu nepodarí doručiť platobný rozkaz aspoň jednému z viacerým žalovaným, súd platobný rozkaz uznesením zruší a nariadi pojednávanie.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že platobný rozkaz možno vydať len pri práve na plnenie peňažnej sumy a vzhľadom na skutočnosť, že omeškanie s peňažným plnením je možné spájať s úrokom z omeškania, je potrebné v dostatočnej miere súdu preukázať aj začiatok vzniku úrokovej povinnosti, tak aby priznanie úroku z omeškania mohlo byť súčasťou platobného rozkazu.

 

Ak súd platobný rozkaz vydá, zároveň žalovaného zaviaže, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil žalobcom uplatnenú pohľadávku a trovy konania, alebo aby v lehote podal odpor na súde.

bottom of page