top of page

NAŠE SLUŽBY

Advokátska kancelária JUDr. Michal Krutek, s.r.o. sa zameriava na zastupovanie v sporových a nesporových konaniach a poskytovanie právneho poradenstva a služieb vo všetkých odvetviach práva Slovenskej republiky vrátane medzinárodného práva.

Ku kvalitným právnym službám a k efektívnemu riešeniu Vašich problémov prispieva aj naša súčinnosť a spolupráca s inými advokátskymi kanceláriami notármi, exekútormi, daňovými poradcami, audítormi, súdnymi znalcami a správcami konkurznej podstaty.

Popri nasledovných odvetviach práva sme pripravení poskytnúť Vám právne služby aj v ďalších odvetviach súkromného a verejného práva.

Riešenie sporov

Naša advokátka kancelária Vám ponúka riešenia Vašich problémov a právnu podporu v občianskych, obchodných, trestných a správnych veciach, ako aj v rámci mimosúdneho urovnávania sporov a zastupovania v konaniach pred súdmi, správnymi orgánmi, daňovými orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní ako aj pred Vašimi obchodnými partnermi. They have also successfully litigated against the Czech State in claims for damages.

 

 • Občianske právo

Zameriavame sa na vyhotovovanie a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv (najmä kúpnych zmlúv, zmlúv o prevode vlastníctva, darovacích zmlúv a nájomných zmlúv) a príslušných dodatkov vrátene vypracovávania zmlúv podľa Vašich individuálnych potrieb, tak aby bol dosiahnutý Vami požadovaný cieľ.

 

Poskytneme Vám zastúpenie v občianskych súdnych konaniach a poradenstvo v oblasti občiansko-právnych vzťahov, ako sú právne vzťahy týkajúce sa nehnuteľností, otázky súvisiace s podielovým spoluvlastníctvom, problémy bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vymáhanie a uplatňovanie pohľadávok, vymáhanie nárokov zo škody a z bezdôvodného obohatenia, efektívne zabezpečovanie záväzkov a pod.

 

Poradíme Vám v oblasti dedičského práva, vyhotovíme závety, dedičské dohody a návrhy na prejednanie novoobjaveného dedičstva.

 

 • Rodinné právo

Poradíme Vám v rodinnoprávnych veciach, vyhotovíme návrhy, podania, dohody a zastúpime Vás v konaniach o rozvode manželstva a úprave práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, o určenie vyživovacej povinnosti, úpravu styku rodičov s maloletými deťmi a o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 • Obchodné právo

Pripravíme Vám a spripomienkujeme obchodnoprávne zmluvy, obchodné podmienky, vyhotovíme návrhy, žaloby a podania na súdy a iné orgány štátnej správy a zároveň Vám vyriešime spory vzniknuté zo zmlúv a vzťahov medzi Vami a Vašimi obchodnými partnermi.

 

 • Právo obchodných spoločností

Poskytujeme komplexný právny servis pre obchodné spoločnosti, poradíme  a pripravíme Vám dokumenty potrebné pri zakladaní a vzniku obchodných spoločností a družstiev, zriaďovaní pobočiek tuzemských i zahraničných právnických osôb, pri zápisoch zmien zapísaných údajov o obchodných spoločnostiach a družstvách v obchodnom registri (ako zmena sídla, zmena predmetu podnikania/činnosti, zvyšovanie či znižovanie základného imania a pod.), taktiež Vám poradíme pri likvidácii obchodných spoločností a družstiev. Zároveň Vám poskytneme zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi.

 

 • Trestné právo

Efektívne právne služby pre Vás zabezpečíme aj v oblasti trestného práva. Vyhotovujeme trestné oznámenia, poskytneme Vám právne poradenstvo v prípade podozrenia zo spáchania a obvinenia z trestného činu, zúčastníme sa na vyšetrovacích úkonoch, vykonáme obhajobu v trestnom konaní vo všetkých jeho štádiách, vypracujeme podania, podnety, sťažnosti, návrhy a opravné prostriedky. Pri uplatňovaní Vašich práv a pohľadávok Vás v trestnom konaní zastúpime ak Vám bola trestným činom spôsobená škoda, alebo ujma.

 

 • Zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok

V oblasti vymáhania pohľadávok Vám poradíme najefektívnejší spôsob zabezpečenia a vymoženia Vašich pohľadávok a v súvislosti s tým vyhotovíme príslušné návrhy a zmluvy. Zastúpime Vás v rámci súdneho, mimosúdneho a exekučného vymáhania pohľadávok. Poradíme Vám pri postupovaní pohľadávok, pri ich nadobúdaní a vyhotovíme zmluvy, ktoré budú zodpovedať Vašim požiadavkám.

 

V rámci vymáhania pohľadávok Vám tiež poskytneme právne poradenstvo v súvislosti s konkurzným konaním a ochranou záujmov klienta pri speňažovaní majetku úpadcu.

 

 • Právne vzťahy k nehnuteľnostiam

Vyhotovíme Vám zmluvy o prevode nehnteľností, o zriadení vecného bremena, záložného práva k nehnuteľnostiam, pripravíme Vám dokumentáciu súvisiacu s výstavbou nájmom a správou nehnuteľnosti, spíšeme Vám nájomné zmluvy pre nájomcov aj prenajímateľov a zastúpime Vás v konaní pred príslušným katastrálnym úradom. V rámci stavebného konania pripravíme príslušné dokumenty a podania a zastúpime Vás v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní.

 

Poskytneme Vám právne rady, zastúpenie a spíšeme žaloby, vyjadrenia, návrhy na vydanie predbežného opatrenia, opravné prostriedky v sporoch týkajúcich sa práv k nehnuteľnostiam, ako sú určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, určenie neplatnosti kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy a určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby.

 

 • Konkurzné právo

Poskytneme Vám poradenstvo a ochranu Vašich záujmov v prípade, že ste sa ocitli v ťažkej ekonomickej situácii, kedy zvažujete podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

 

Taktiež Vám poradíme a zastúpime Vás ako veriteľov v konkurznom a reštukturalizačnom konaní, najmä čo sa týka prihlasovania pohľadávok, podania incidenčných žalôb, právnej pomoci v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a zastupovania na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov a zasadnutiach veriteľských výborov s cieľom ochrániť Vaše záujmy pri speňažovaní majetku úpadcu.

 

 • Pracovné právo

Pripravíme Vám zmluvy, listiny a podania v oblasti pracovného práva, najmä pracovné zmluvy a dokumenty týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru, vyhotovíme Vám pracovné poriadky a zastúpime Vás v súdnych konaniach týkajúcich sa pracovnoprávnych sporov

 

 • Správne právo

Pripravíme Vám podania, podnety, návrhy a opravné prostriedky v oblasti správneho práva a zastúpime Vás vo všetkých druhoch správnych konaní pred orgánmi verejnej správy (ako sú ministerstvá, stavebné úrady, živnostenské úrady, daňové úrady a iné) zároveň Vám zabezpečíme zastupovanie v konaniach pred súdmi vo veciach správneho súdnictva.

 

 • Medzinárodné právo

Zabezpečíme pre Vás podania, návrhy a vypracujeme analýzy, ktoré sa týkajú konaní pred medzinárodnými inštitúciami, zahraničnými orgánmi a štátmi. Vypracujeme pre Vás stanoviská k otázkam s medzinárodným prvkom.

 • Neplatnosť dobrovoľnej dražby

Vypracujeme žaloby a podania súvisiace s neplatnosťou dobrovoľnej dražby, tak aby sme zabezpečili ochranu Vášho majetku a domova pred nezákonným konaním dobrovoľnej dražby.

 

 

 

bottom of page